Ordförklaringar till Göteborgs tomtägare 1637-1807

Sammanställda av Ö.D.

 

Detta är en tämligen ofullständig lista över ord i tomtbeskrivningarna som kan vara svåra att förstå. Förslag till kompletteringar mottas gärna.

 

antecessor matrimonii -- föregångare i äktenskapet

apologist – matematiklärare

arklimästare – ansvarig för vapenutrustningen inom artilleriet

avvittra - redovisa och avskilja makes eller arvingars andel i oskiftat bo

besökare – tulltjänsteman (även ”visitör”)

bodmeri - försträckning av penningar under vissa villkor mot pantförskrivning av fartyg eller last eller frakt eller dessa säkerheter i förening

bråcksnidare – person som opererar bråck

buteljör – munskänk, person som hade hand om mat och dryck på ett fartyg

buteljörmat – biträde till buteljören

bönhaseri – utövande av hantverk el dyl. av person som inte tillhör skrået

bötker, böcker, böker – tunnbindare

caution  -- borgen

cautionist  -- borgensman

cavera – lämna borgen

cedera bonis, se cessio bonorum

cessio bonorum – frivilligt överlämnande av egendom till fordringsägare

deledragare, se däledragare

dilation -- uppskov

däledragare – plankbärare

gorge -- ryggsidan av ett fästningsverk

hattstofferare – handlande med modevaror, modist

immittera – åtgärd varigenom vederbörande myndighet insätter ngn i besittning av ngt (i allm. en fastighet), därigenom tillerkännande denne äganderätt l. en längre l. kortare tids besittningsrätt

järndragare – järnbärare

knaphålt – (tillhugget) virkesstycke avsett att användas till botten l. sidostav i finare laggkärl, i sht vinfat o. d., större tunnstav;  (bättre) virke som är avsett att upphuggas till stavar

konditionera – uppställa villkor för

lädertogare – efterbehandlare av garvat läder

morgenland – ytmått, ca 1 hektar

musken

nadra –  klandra med hänvisning till naborätten

prokurator – befullmäktigad, rättegångsombud

sekvestration –  deponerande av omtvistat gods hos ojävig person l. hos myndighet, kvarstad; beslagtagande

skult – dels exekutionsbetjänt, dels person som stod i spetsen för exekutionsverket och samtidigt fungerade som allmän åklagare

successor matrimonii  -- efterträdare i äktenskapet

uppbud – tillkännagivande av försäljning av fast egendom

visitör – tulltjänsteman

                     

Källor: Svenska Akademiens Ordbok, Wikipedia samt Per Clemenssons lista över yrken och titlar.